develop own website

Členství

Jak se stát členem

1

OBCE - Spolupráce obcí s MAS může probíhat na dvou úrovních. 

Za prvé je možné odsouhlasit pouze územní působnost MAS na katastrální území obce. Váš souhlas s územní působností MAS ve správním území Vaší obce/města není spojen se žádnou povinností obce/města vůči MAS a nevyplývají z něj žádné finanční závazky vůči MAS. Obec/město nemusí být k zařazení do územní působnosti MAS jejím členem. Vydaný souhlas s územní působností MAS ve správním obvodu obce je však podmínkou k tomu, aby toto území mohlo být zahrnuto do strategie MAS pro období 2021 – 2027 a následně mohla být strategie prostřednictvím projektů obcí, podnikatelů i neziskového sektoru v tomto území realizována. Jinými slovy – pokud území dané obce/města není zahrnuto do územní působnosti MAS, nemůže MAS podpořit žádnou dotací v rámci žádné její výzvy projekt, realizovaný v takovém území.

Usnesení zastupitelstva není v tomto případě povinné. Přesto doporučujeme vše se zastupiteli projednat. Vzor usnesení zasílám níže.

- Zastupitelstvo obce/města .......... souhlasí se zahrnutím území obce/města do územní působnosti MAS Kralupsko, z.s., se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na období 2021 – 2027.

Dovoluji si Vás tímto požádat o vydání souhlasu s územní působností MAS Kralupsko, z. s., ve správním obvodu Vaší obce/města a následné doručení Vašeho stanoviska prostřednictví přiloženého formuláře (příloha č. 1) nejpozději do 14. 8. 2020.

Souhlas je možné doručit osobně nebo poštou na adresu sídla MAS Kralupsko, z. s. – Ing. Lenka Hermanová, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Při osobním předání v jiném termínu prosím kontaktujte předem paní Ing. Lenku Hermanovou.

Druhou úrovní spolupráce je členství obce v MAS. Členství v MAS jako užší forma spolupráce sebou přináší pro každého člena práva a povinnosti definované Stanovami spolku. Členové MAS mohou kandidovat do jednotlivých orgánů MAS, volí ze svého středu předsednictvo (výkonnou radu), rozhodují o provozních věcech spolku (jako je rozpočet spolku, členské příspěvky, plán činnosti MAS nebo účetní závěrka) a mají nejlepší přehled o činnosti spolku. Členem spolku se stáváte na základě schválení členské přihlášky výkonnou radou spolku. Vzor přihlášky níže ke stažení.

Pokud máte zájem i o členství je potřeba schválit na vašem zastupitelstvu následující usnesení:

- Zastupitelstvo obce/města schvaluje členství v MAS Kralupsko, z.s.

- Zastupitelstvo obce/města.................. zmocňuje k zastupování MAS Kralupsko, z. s. starostu obce/města (nebo jinou pověřenou osobu) ……………….


2

PODNIKATELÉ, NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, OSTATNÍ (např. FYZICKÁ OSOBA)

Členství v MAS je možné na území obce, která dala Souhlas se zařazením jejího území do strategie MAS pro období 2021 – 2027. Spolupráce sebou přináší pro každého člena práva a povinnosti definované Stanovami spolku. Členové MAS mohou kandidovat do jednotlivých orgánů MAS, volí ze svého středu předsednictvo (výkonnou radu), rozhodují o provozních věcech spolku (jako je rozpočet spolku, členské příspěvky, plán činnosti MAS nebo účetní závěrka) a mají nejlepší přehled o činnosti spolku. Členem spolku se stáváte na základě schválení členské přihlášky výkonnou radou spolku. Vzor přihlášky níže ke stažení.

3

PŘÍSPĚVKY

Na 1. zasedání Členské schůze došlo dne 3. 9. 2020 ke schválení ročních příspěvků ve výši:
 - Obce 5 Kč/obyvatele
 - Podnikatelé 1000 Kč
 - NNO a ostatní 500 Kč 

Číslo účtu: 2301864880/2010 vedeného u Fio bank, IBAN: CZ8720100000002301864880

KE STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY – PO, FO, Souhlas obce